Banca Națio­nală a Mol­do­vei (BNM) invită oame­nii la un con­cert.

„La 3 și 4 sep­tem­brie 2016, Banca Națio­nală a Molo­d­vei orga­ni­zează două con­certe – de muzică cla­sică și jazz – cu pri­le­jul ani­ver­să­rii a 25-a de la înfi­i­in­ța­rea insti­tu­ției și a Zilei Inde­pen­den­ței R. Mol­dova. Cei care doresc să-și petreacă serile aces­tor zile de odihnă în antu­ra­jul muzi­cii vor putea savura piese de noto­ri­e­tate inter­națio­nală în inter­pre­ta­rea soliș­ti­lor de renume din R. Mol­dova sus­ți­nuți de Orches­tra Națio­nală Sim­fo­nică a CP „Tele­Ra­dio Mol­dova” (3 sep­tem­brie), ansam­blul de acor­de­o­niști Con­cer­tino și Alex Calan­cea Band (4 sep­tem­brie)… Banca Națio­nală invită toți dori­to­rii la această delec­tare esti­vală și urează spec­ta­to­ri­lor audi­ere plă­cută. Locul des­fă­șu­ră­rii con­cer­te­lor este  strada pie­to­nală E. Doga, Chi­și­nău. Con­cer­tele vor începe la ora 18:00”, este mesa­jul pos­tat pe pagina ofi­ci­ală a BNM-ului.

Men­țio­năm că Banca Naţio­nală a Mol­do­vei a fost înfi­inţată prin Decre­tul Preşe­din­te­lui Repu­bli­cii Mol­dova la 4 iunie 1991, cu desem­na­rea guver­na­to­ru­lui – Leo­nid Tal­maci.