Gru­pul de ini­ția­tivă pen­tru sus­ți­ne­rea can­di­da­tu­lui Par­ti­du­lui Nos­tru la func­ția de Pre­șe­dinte al R.Moldova, Dumi­tru Ciu­ba­șenco, depune la CEC lis­tele de sub­scrip­ție cu sem­nă­tu­rile colec­tate.

Potri­vit gru­pu­lui de ini­ția­tivă, au fost colec­tate 32 de mii de sem­nă­turi.