Mai mulți preoți din țară, în frunte cu episcopul de Bălţi şi Făleşti, Marchel, îndeamnă cetățenii Republicii Moldova să vină la vot pe 13 noiembrie şi să-lb vote­ze pe can­di­da­tul PSRM, Igor Dodon, la ale­ge­ri­le pre­zi­den­ți­a­le, transmite 24h.MD.

Totodată, credincioșii au fost îndemnați să nu o voteze pe Maia Sandu, deoarece acesta prezintă „pericol pentru Biserică”.

Mai mult, episcopul Marchel a menţionat că acum alegerea se face între „un creştin şi un necreştin, între un patriot şi un nepatriot”, pentru că, potrivit lui, în aşa fel s-au plasat cei doi candidate.

„Avem de ales un pre­șe­din­te din două can­di­da­tu­ri. Un creș­tin sau un necreș­tin. Un patri­ot sau un nepa­tri­ot. Da, anu­me așa, pen­tru că anu­me așa s-au pla­sat cele două can­di­da­tu­ri. Anu­me așa s-au stra­ti­fi­cat, prin fap­ta lor, prin vor­ba lor, prin acti­vi­ta­tea lor. Des­pre ati­tu­di­nea unui can­di­dat, Igor Dodon, pe care-l cre­dem creș­tin și patri­ot, nu o să vor­besc mult, pen­tru că nor­mal să ai o ati­tu­di­ne față de bise­ri­că, cre­din­ță și valo­ri­le națio­na­le, așa cum o are el”, a spus Marchel.

Ulte­ri­or însă, a venit cu pro­pu­ne­ri con­cre­te și acu­za­ții dure, une­le „neor­to­do­xe” în adre­sa can­di­da­tei Maia San­du.

„Des­pre ati­tu­di­nea dnei San­du, al doi­lea can­di­dat care aspi­ră la func­ția de pre­șe­din­te… Ati­tu­di­nea ei față de mora­li­ta­tea creș­ti­nă, față de cură­țe­nia sufle­teas­că, față de tot ce este sfânt, pare să fie abă­tu­tă mult de la axa nor­ma­li­tă­ții. Anu­me asta ne-a scos din case­le noas­tre, ca să venim să ne împăr­tă­șim cu îngri­jo­ra­rea noas­tră cu dvs”, a men­țio­nat episcopul Mar­chel.

Totodată, epi­sco­pul decla­rat că „Maia San­du în 2013 a intro­dus în bibli­o­te­ci­le șco­la­re o car­te foar­te noci­vă prin­tre copii și ele­vi, enci­clo­pe­dia care se numea, Via­ța sexu­a­lă, și a refu­zat să o retra­gă după nume­roa­se pro­tes­te”.

Mar­chel a mai amin­tit că, în august 2014, San­du ar mai fi inter­zis rugă­ciu­nea de la fes­ti­vi­ta­tea de la înce­pu­tul anu­lui șco­lar.

„Ce-i împie­di­ca aces­tei femei aghia­zma cu care se stro­pesc ele­vii? De ce a dat dis­po­zi­ția să fie anu­la­tă aceas­tă tra­di­ție?” Ulte­ri­or, Mar­chel a tre­cut și la zona poli­ti­că a acti­vi­tă­ții Maiei San­du, amin­tind că aceas­ta a lucrat în cadrul Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei în peri­oa­da comu­nis­tă, unde a fost coleg cu Igor Dodon, dar și că ea ar fi par­ti­ci­pat la deci­zia de con­ce­sio­na­re a Aero­por­tu­lui Inter­națio­nal Chi­și­nău. „În felul ăsta s-au adus mari pagu­be țării noas­tre…, de zeci de mili­oa­ne. Dacă mai ținem cont că aero­por­tul este un obiect stra­te­gi­ci, atun­ci, vă dați sea­ma la ce este capa­bi­lă aceas­tă feme­ie”, zicea Mar­chel, sus­ținând că San­du ar fi votat și „fur­tul vea­cu­lui”.

În timp ce îna­in­ta în dis­curs, „Prea­sin­ți­tul” deve­nea tot mai cate­goric. „Dacă o vota­ți pe Maia San­du, vă asu­ma­ți mul­tă osân­dă și mare păcat în fața lui Dum­ne­zeu. Dân­sa este pri­mul can­di­dat din isto­ria Mol­do­vei care este sus­ți­nu­tă public de acti­viș­tii homo­se­xu­a­li, de les­bie­ne, de bise­xu­a­li și de transe­xu­a­li. Să știți că nimic nu e sur­prin­ză­tor. Ea a decla­rat public că soci­e­ta­tea tre­bu­ie să tole­re­ze aces­te gru­pă­ri….”

Părin­te­le pro­to­ie­reu Ioan Gri­go­raș, pre­ot la o bise­ri­că din r. Dro­chia: „Dacă cine­va va spu­ne că noi acum facem poli­ti­că, va fi o gre­șe­a­lă a min­ții lor… Pe mine mă doa­re ce se întâm­plă. În anii 1990-1994 am fost depu­tat în Par­la­ment. Atun­ci am votat inde­pen­den­ța, dar nu am soco­tit că vor fi așa urmă­ri. Sunt aici pen­tru că răs­pund de sufle­te­le celor care sunt creș­ti­ni. Iar Mol­do­va e creș­ti­nă….”. Afir­ma­ți­i­le aces­tu­ia au fost sus­ți­nu­te și de părin­te­le Vita­lie Șin­ca­ri, pre­ot la o bise­ri­că din Chi­și­nău.

Părin­te­le pro­to­re­ieu Roman Pin­ti­lii, pre­ot la o bise­ri­că din r. Sân­ge­rei: „Com­por­ta­men­tul ei poli­tic îmi dă temei s-o bănu­iesc de fun­damen­ta­lism libe­ral, adi­că sama­vol­ni­cie. Nu am auzit-o să-și expri­me îngri­jo­ra­rea față de copii, edu­ca­ția creș­ti­neas­că, dar dim­po­tri­vă, a lăsat școa­la în mâi­ni­le mino­ri­tă­ți­lor sexu­a­le cu acea car­te. Ca mul­țu­mi­re, homo­se­xu­a­lii și les­bie­ne­le o sus­țin la ale­ge­ri. Sti­ma­ți creș­ti­ni, fiți aten­ți cu cine votăm.”