Fos­tul pre­mier Vasile Tar­lev va can­dida inde­pen­dent la scru­ti­nul pre­zi­den­țial din 30 octom­brie. El a depus vineri, 9 septembrie, la CEC setul de docu­mente pen­tru înre­gis­tra­rea gru­pu­lui de ini­ția­tivă pen­tru colec­ta­rea sem­nă­tu­ri­lor în sus­ți­ne­rea sa.

Ex-premierul a declarat că a primit propunerea de a candida de la mai multe orga­ni­za­ții non­gu­ver­na­men­tale, prin­tre care aso­ci­a­ții ale oame­ni­lor de afa­ceri.

„Ca cetă­țean al R. Mol­dova, având expe­riența și poten­ți­a­lul res­pec­tiv, nu sunt indi­fe­rent față de lucru­rile care se întâm­plă în țară. Am accep­tat să reve­nim pen­tru a face ordine și a obține un trai mai bun, mai decent al cetă­țe­ni­lor țării”, a menţionat Tarlev.

Vasile Tar­lev a con­du­s Exe­cu­ti­vul din 2001 până în 2008.