În vii­to­rul apro­piat ar putea intra în vigoare Acor­dul de Comerț Liber între de R. Mol­dova și Tur­cia și va fi sem­nat un act pri­vind pro­te­ja­rea reci­procă a inves­ti­ți­i­lor.  Des­pre rela­ți­ile eco­no­mice, dar și des­pre ches­tiuni ce țin de secu­ri­ta­tea inter­națio­nală și regio­nală, inclu­siv relu­a­rea nego­ci­e­ri­lor în for­ma­tul 5+2, a dis­cu­tat viceprim-ministrul, minis­trul afa­ce­ri­lor externe şi inte­gră­rii euro­pene al R. Mol­dova, Andrei Gal­bur cu minis­trul Afa­ce­ri­lor Externe al Repu­bli­cii Tur­cia, Mev­lüt Çavu­şoğlu, într-o vizită ofi­ci­ală la Ankara.

În debu­tul întâl­ni­rii, minis­trul Gal­bur a expri­mat con­do­leanțe între­gu­lui popor turc în legă­tură cu actele tero­riste care au lovit în ulti­mul timp Tur­cia. La fel a fost rei­te­rat spri­ji­nul con­du­ce­rii R. Mol­dova pen­tru auto­ri­tă­țile demo­cra­tic alese și ordi­nea con­sti­tu­țio­nală din Repu­blica Tur­cia, se arată într-un comu­ni­cat al Minis­te­ru­luid e Externe.

În con­ti­nu­are, dis­cu­ți­ile s-au axat pe prin­ci­pa­lele ches­tiuni de pe agenda dia­lo­gu­lui poli­tic bila­te­ral. A fost expri­mată dis­po­ni­bi­li­ta­tea ambe­lor părți pen­tru inten­si­fi­ca­rea schim­bu­lui de vizite la cel mai înalt nivel. O aten­ție aparte a fost acor­dată blo­cu­lui eco­no­mic. Minis­trul Gal­bur a expri­mat recu­noș­tința pen­tru rati­fi­ca­rea de către legi­sla­ti­vul turc a Acor­du­lui de Comerț Liber, iar Minis­trul Çavu­şoğlu a dat asi­gu­rări că pro­ce­du­rile interne nece­sare pen­tru intra­rea în vigoare a aces­tui impor­tant instru­ment juri­dic vor fi fina­li­zate în vii­to­rul apro­piat. Tot în acest con­text, păr­țile au con­ve­nit asu­pra urgen­tă­rii pre­gă­ti­rii pen­tru sem­nare a acor­du­lui pri­vind pro­te­ja­rea reci­procă a inves­ti­ți­i­lor.

Ofi­ci­a­lii au dis­cu­tat ches­tiuni ce țin de secu­ri­ta­tea inter­națio­nală și regio­nală. „În par­ti­cu­lar a fost salu­tată relu­a­rea nego­ci­e­ri­lor în for­ma­tul 5+2. Minis­trul Çavu­şoğlu a rei­te­rat pozi­ția ofi­ci­ală a țării sale pri­vind spri­ji­nul necon­di­țio­nat pen­tru suve­ra­ni­ta­tea și inte­gri­ta­tea teri­to­ri­ală a Repu­bli­cii Mol­dova.”

A fost remar­cat rolul de punte de legă­tură și pri­e­te­nie între popoa­rele Repu­bli­cii Mol­dova și Repu­bli­cii Tur­cia pe care îl joacă auto­no­mia Găgă­u­ziei a țării noas­tre. Minis­trul Gal­bur a apre­ciat acțiu­nile de spri­jin ale auto­ri­tă­ți­lor turce în vede­rea inte­gră­rii cât mai active a popu­la­ției găgă­uze în soci­e­ta­tea mol­do­ve­nească.

Minis­trul Çavu­şoğlu a expri­mat spri­jin pen­tru efor­tu­rile de a con­so­lida dia­lo­gul și inte­rac­țiu­nea pe axa Chișinău-Comrat, fiind men­țio­nate plat­for­mele insti­tu­țio­na­li­zate de coo­pe­rare.

Minis­trul Gal­bur in mod spe­cial a expri­mat mul­țu­miri pen­tru asis­tenta teh­nica și finan­ci­ară acor­dată prin inter­me­diul Agen­ției Turce de Coo­pe­rare și Coor­do­nare (TIKA).

În cadrul între­ve­de­rii, ambii miniș­tri au sem­nat acor­dul inter­gu­ver­na­men­tal moldo-turc cu pri­vire la munca remu­ne­rată a per­soa­ne­lor aflate la între­ți­ne­rea mem­bri­lor misiu­ni­lor diplo­ma­tice și ofi­ci­i­lor con­su­lare.

Minis­trul Gal­bur i-a adre­sat omo­lo­gu­lui său turc invi­ta­ția de a între­prinde o vizită ofi­ci­ală în Repu­blica Mol­dova.