Astăzi 143 de cetă­ţe­ni ai Republicii Mol­do­va afla­ţi în stră­i­nă­ta­te vor ata­ca în jude­ca­tă hotă­râri­le Comi­sie Elec­to­ra­le Cen­tra­le din 16 şi 17 noiem­brie cu pri­vi­re la con­tes­ta­ţi­i­le pri­vind votul în dias­po­ră. Deşi numă­rul mol­do­ve­ni­lor care au depus con­tes­ta­ţii pen­tru că nu le-a fost asi­gu­rat drep­tul la vot este unul mult mai mare, doar 143 au reu­şit să sem­ne­ze lis­te­le pen­tru man­da­ta­rea a trei avo­ca­ţi care le vor repre­zen­ta inte­re­se­le în faţa instan­ţei de jude­ca­tă. Lis­te­le urmea­ză să ajun­gă astăzi în Chi­şi­nău.

Timp de o săp­tămâ­nă, mol­do­ve­nii din dias­po­ră, mobi­li­zaţi pe ace­leaşi reţe­le de soci­a­li­za­re, au ini­ţiat o cam­pa­nie de colec­ta­re a sem­nă­tu­ri­lor pen­tru man­da­ta­rea avo­ca­ţi­lor care ar ata­ca sta­tul în jude­ca­tă pen­tru că nu a cre­at con­di­ţii în vede­rea asi­gu­ră­rii drep­tu­lui con­sti­tu­ţio­nal la vot a tutu­ror cetă­ţe­ni­lor afla­ţi în stră­i­nă­ta­te, scrie Ziarul de Gardă. Ast­fel, toţi cei care la 13 noiem­brie au depus con­tes­ta­ţii la adre­sa CEC au fost îndem­na­ţi să sem­ne­ze pen­tru anga­ja­rea unui avo­cat.

Pe 13 noiem­brie, cetă­ţe­nii din dias­po­ră au fost depus 3961 de con­tes­ta­ţii la adre­sa Comi­sie Elec­to­ra­le Cen­tra­le:

Dub­lin, Irlan­da – 356 de peti­ţii indi­vi­du­a­le

Marea Bri­ta­nie, Lon­dra – 550 de sesi­ză­ri indi­vi­du­a­le şi 229 de sesi­ză­ri colec­ti­ve

Marea Bri­ta­nie, Strat­ford – 92 de sesi­ză­ri indi­vi­du­a­le şi 828 de sesi­ză­ri colec­ti­ve

Ger­ma­nia, Fran­k­furt pe Main – 84 de peti­ţii indi­vi­du­a­le şi 264 de sesi­ză­ri colec­ti­ve

Fran­ţa, Villeneuve-Saint-Georges – 6 peti­ţii indi­vi­du­a­le şi 176 de sesi­ză­ri colec­ti­ve

Fran­ţa, Paris – 75 de sesi­ză­ri indi­vi­du­a­le

Fran­ţa, Montre­uil – 190 de sesi­ză­ri indi­vi­du­a­le

Ita­lia, Vero­na – 44 de sesizări indi­vi­du­a­le

Ita­lia, Bolog­na – 2 sesi­ză­ri indi­vi­du­a­le şi 158 de peti­ţii colec­ti­ve

Ita­lia, Mes­tre – 22 de sesi­ză­ri indi­vi­du­a­le şi 73 de sesi­ză­ri colec­ti­ve

Ita­lia, Par­ma – 6 sesi­ză­ri indi­vi­du­a­le şi 494 de sesi­ză­ri colec­ti­ve

Can­a­da, Montre­al – 247 de sesi­ză­ri colec­ti­ve

Rusia, Mosco­va – 51 de sesi­ză­ri indi­vi­du­a­le şi 14 sesi­ză­ri colec­ti­ve

În opt din aces­te ora­şe s-au găsit orga­ni­za­to­ri care la anu­mi­te ore, de obi­cei în faţa fos­te­lor sec­ţii de vota­re, au aştep­tat ca mol­do­ve­nii căro­ra le-a fost lezat drep­tul de vot să sem­ne­ze pen­tru man­da­ta­rea avo­ca­tu­lui. Nu s-au adu­nat decât 143 de sem­nă­tu­ri, deo­a­re­ce mul­ţi din­tre cetă­ţe­ni nu au avut posi­bi­li­ta­tea, la fel ca în ziua de 13 noiem­brie, să par­cur­gă sute şi mii de kilo­me­tri.

Ita­lia, Par­ma – 10 sem­nă­tu­ri

Ita­lia, Bolog­na – 10 sem­nă­tu­ri

Ita­lia, Mes­tre – 8 sem­nă­tu­ri

Irlan­da, Dub­lin – 29 de sem­nă­tu­ri

Fran­ţa, Paris – 5 sem­nă­tu­ri

Marea Bri­ta­nie, Lon­dra – 75 de sem­nă­tu­ri

Ger­ma­nia, Fran­k­furt – 5 sem­nă­tu­ri

Can­a­da, Montre­al – 1 sem­nă­tu­ră

Res­pec­tiv, în jude­ca­tă va mer­ge o echi­pă for­ma­tă din trei avo­ca­ţi care va acti­va în inte­res public, potri­vit unu­ia din­tre ini­ţia­to­rii pro­ce­su­lui de colec­ta­re a semnăturilor, Dumi­tru Vicol, sta­bi­lit în Lon­dra.

Avo­ca­ţii vor ata­ca în instan­ţă deci­zi­i­le Comi­si­ei Elec­to­ra­le Cen­tra­le, în par­ti­cu­lar ale Con­si­li­u­lui Elec­to­ral al Cir­cum­scrip­ţi­ei muni­ci­pa­le Chi­şi­nău, nr. 1, din 16 şi 17 noiem­brie curent.

Anu­me aces­te hotă­râri, prin care orga­nul elec­to­ral deci­de să ia act de con­tes­ta­ţi­i­le depu­se de dias­po­ră şi să le „remi­tă Cur­ţii Constituţionale pen­tru a fi lua­te în cal­cul la con­fir­ma­rea rezul­ta­te­lor ale­ge­ri­lor pen­tru func­ţia de pre­şe­din­te al R. Mol­do­va”, vor fi ata­ca­te în instan­ţă.

Dumi­tru Vicol, unul din­tre organizatorii pro­ce­su­lui de colec­ta­re a sem­nă­tu­ri­lor, sus­ţi­ne că în aces­te deci­zii, Comi­sia Elec­to­ra­lă a sti­pu­lat doar că cetă­ţe­nii invo­că leza­rea drep­tu­lui la vot, nu şi că aceştia au cerut demi­sia con­du­ce­rii CEC şi Minis­te­ru­lui de Exter­ne.