Judecătorii Curții Supreme de Justiție și cei ai Curții Constituționale vor continua să activeze chiar și după expirarea mandatului, odată cu atingerea plafonului pentru limită de vârstă, până la numirea unui nou judecător. O decizie în avest sens a luat astăzi de către Curtea Constituțională.

Curtea Supremă de Justiție a argumentat necesitatea prelungirii mandatelor judecătorilor de drept comun și al celor constituționali, pentru a nu fi periclitată buna-desfășurare a activității instanțelor de drept comun și a Curții Constituționale.

Examinând materialele dosarului Curtea a reținut că una dintre condițiile valorii preeminenței dreptului este ca autoritățile statale să ofere o protecție efectivă drepturilor persoanelor. Cei care realizează, în general, acest deziderat, sunt judecătorii. „Astfel, trebuie asigurate mijloace de soluționare a litigiilor, fără vreun cost prohibitoriu sau o întârziere excesivă”, anunță Curtea.

Potrivit articolului 116 alin. (2) din Constituție judecătorii își desfășoară activitatea până la atingerea plafonului de vârstă. Curtea distinge situația judecătorilor din cadrul judecătoriilor și curților de apel de situația judecătorilor din cadrul Curții Supreme de Justiție, din punctul de vedere al prelungirii mandatului lor.

Curtea a observat că, în cazul judecătorilor din cadrul judecătoriilor și al curților de apel, operează instituția transferului judecătorilor din cadrul altor instanțe, prevăzută de Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului.

În privința judecătorilor Curții Supreme de Justiție, Curtea a ținut cont de circumstanțele de fapt ale imposibilității transferului altor judecători la această instanță și de acțiunea întârziată a Parlamentului în numirea în funcție a judecătorilor, în anumite cazuri, realitate relevată și de autorul sesizării. Așadar, Curtea a constatat situația net diferită în care se găsesc judecătorii instanței supreme, în comparație cu ceilalți judecători de drept comun, fapt care determină posibilitatea continuării mandatului de judecător și după ce intervine vacanța funcției, până la înlocuire, pentru a nu fi create impedimente pentru funcționarea eficientă a acestei autorități.

Cu referire la judecătorii constituționali, potrivit articolului 136 din Constituție, Curtea Constituțională este compusă dintr-un număr de șase judecători numiți pentru un mandat de 6 ani. Doi judecători sunt numiți de Parlamentul, doi de Guvern și doi de Consiliul Superior al Magistraturii.

Curtea a subliniat că în pofida prevederilor legale care instituie pentru autoritățile competente termene exprese de a numi judecătorii constituționali, practica demonstrează că judecătorii Curții Constituționale sunt numiți după o perioadă considerabilă de la expirarea mandatului predecesorilor.

În aceste circumstanțe, Curtea a reținut că Constituția nu admite disfuncționalități în exercitarea jurisdicției constituționale datorate inacțiunii autorităților care numesc în funcție judecătorii Curții Constituționale. Or, tergiversarea numirii în funcție a unui judecător nou după expirarea mandatului unui judecător al Curții Constituționale periclitează activitatea acestei autorități care garantează supremaţia Constituţiei, realizarea principiului separației puterilor în stat şi responsabilitatea statului faţă de cetăţean şi a cetăţeanului faţă de stat.