Un băr­bat din capi­tală a fost reţi­nut de către ofi­ţe­rii CNA şi pro­cu­ro­rii anti­co­ru­pţie. Acesta este cer­ce­tat penal pen­tru tra­fic de influ­enţă.

Potri­vit denu­nţă­to­ru­lui, omul ar fi pre­tins şi pri­mit 650 de euro, apoi încă 200 de euro, sus­ținând că are influ­ență asu­pra per­soa­ne­lor publice din cadrul Biro­u­lui de cali­fi­care a con­du­că­to­ri­lor auto, în vede­rea per­fec­tă­rii per­mi­su­lui de con­du­cere cate­go­ria „C”, fără pre­zenţa pri­mu­lui la exa­mene.

Ulti­mii bani au fost trans­mişi sub con­tro­lul CNA, iar urmare a măsu­ri­lor spe­ci­ale de inves­ti­ga­ţie şi acţiu­ni­lor de urmă­rire penale, sus­pec­tul a fost reţi­nut. Bănu­i­tul şi-a recu­nos­cut vina şi este cer­ce­tat în stare de liber­tate.

Dacă va fi găsit vino­vat, acesta riscă o pedeapsă cu închi­soare de până la 5 ani sau amendă în mărime de la 2000 la 3000 de uni­tăţi con­venţio­nale.