Începînd cu anul 2016, Procuratura a studiat şi abordat subiectul recuperării cheltuielilor judiciare în ordine prioritară, orientînd acuzatorii de stat, ca odată cu condamnarea persoanelor sau aplicarea altor soluţii de nereabilitare, să solicite încasarea mijloacelor băneşti care au fost utilizate la efectuarea anchetei şi pe care l-au suportat instituţiile de drept (expertize judiciare, traduceri, extrădări etc) – din contul persoanei vinovate.

Sarcinile trasate faţă de procurori şi organele de urmărire penală vizează neadmiterea situaţiilor din anii precedenţi, când cheltuielile esenţiale, pe care le suportă statul la desfăşurarea proceselor penale, rămâneau a fi neevaluate şi, respectiv, nerecuperate atunci când dispoziţiile legale o cer, fapt ce prejudiciază bugetele alocate organelor de drept şi altor instituţii implicate în procesele de combatere a criminalităţii.

Statisticile Procuraturii vizînd recuperarea cheltuielilor judiciare la etapa de urmărirea penală, estimată în cursul anului 2017 sunt următoarele:
• suma totală a cheltuielilor judiciare recuperate benevol la faza de urmărire penală de către participanţii în proces a constituit 741 243 lei (77 822 lei în anul 2016);
• suma totală a cheltuielilor judiciare dispuse pentru încasare de către procurori în cauzele cu soluţii de netrimitere în judecată – 564 460 lei (189 879 lei în anul 2016);
• suma totală a cheltuielilor judiciare achitate în baza deciziilor procurorilor a constituit 403 152 lei (160 370 lei în anul 2016). În 76 cazuri s-a decis punerea în executare a ordonanţelor, în legătură cu lipsa executării benevole;
• suma totală a cheltuielilor judiciare recuperate în cauzele penale pe care au fost adoptate în anii precedenţi soluţii de neexpediere în judecată a constituit 40 761 lei;
• suma totală a cheltuielilor judiciare în cauzele pe care au fost dispuse soluţii de trimitere în judecată – 8 018 689 lei (3 109902 lei în anul 2016);
• suma totală a cheltuielilor judiciare dispuse prin sentinţe de către instanţele de judecată – 4 509 279 lei (1 447580 lei în anul 2016).

În unele cazuri procurorii au intervenit şi în ordinea procedurii civile cu cereri de chemare în judecată privind recuperarea cheltuielilor legate de extrădarea persoanelor care au fost urmărite penal şi condamnate, fiind examinate şi admise acţiuni civile în valoare totală de 110 096 lei.

Deşi, în prezent, legislaţia procesual-penală conţine prevederi la acest capitol, acestea sunt ambigue, lasă loc pentru interpretări şi generează practici neuniforme. De aceea, urmare a generalizării experienţei statelor europene la acest capitol, unde lucrurile stau altfel şi pentru a sensibiliza forul juridic naţional la acest subiect, Procuratura Generală a invitat, în toamna anului trecut, experţi notorii, judecători şi procurori din Germania, Estonia, Letonia şi România – state în care practicile în domeniu au avansat considerabil şi unde, la toate etapele unui proces penal, există reglementări bine definite, care pun sarcina achitărilor pe seama persoanei care a săvîrşit infracţiunea şi nu pe umerii contribuabililor oneşti. În concret, experienţa europeană presupune virarea sumelor necesare pentru avansarea cheltuielilor judiciare către bugetul organelor de drept pentru ca, în cele din urmă, acestea să fie achitate de persoana recunoscută vinovată de comiterea infracţiunii.

Participanţii la eveniment au adoptat o rezoluţie care a permis crearea unui grup de lucru interinstituţional, care în regim de urgenţă, a elaborat un proiect de lege pentru ajustarea legislaţiei şi practicilor naţionale la cele europene. Ulterior, proiectul a fost expediat Ministerului Justiţiei care, în prezent, realizează procedurile necesare adoptării actului legislativ.

Odată cu adoptarea acestei legi, va fi posibilă elaborarea cadrului conex normativ cu privire la modul de calculare a anumitor cheltuieli judiciare şi a mărimii lor, care în prezent nu este stabilit de legislaţia în vigoare şi care urmează a fi reglementat de Guvern. De asemenea, aceasta va permite uniformizarea practicii judecătoreşti de aplicare a dispoziţiilor legale la încasarea cheltuielilor judiciare, dar va soluţiona şi chestiunea privind utilizarea conturilor bancare de achitare a cheltuielilor judiciare.

În opinia Procuraturii Generale, recuperarea banilor din contul persoanelor culpabile de comiterea infracţiunilor, pe lîngă toate, va exclude şi asemenea practicii defectuoase precum: tergiversarea, inclusiv prin utilizarea abuzivă de către părţi a drepturilor procesuale, recuzările neîntemeiate, amînarea incontinuă a proceselor în judecată din cauza neprezentării părţilor sau a apărătorilor.

Secţia relaţii publice a Procuraturii Generale