Astăzi, 22 noiem­brie, în cadrul ședin­ței Ple­nu­lui Con­si­li­u­lui Supe­ri­or al Magis­tra­tu­rii au fost dis­cu­ta­te cere­ri­le de demi­sie a șase jude­că­to­ri.

Prin­tre jude­că­to­rii demiși sunt: Dina Rotar­ciuc, de la Cur­tea de Apel Chi­și­nău, și Edu­ard Aba­bei, de la Cur­tea de Apel Băl­ți.

„În cadrul ședin­ței au fost accep­ta­te toa­te cere­ri­le de demi­sie din func­ție”, a men­țio­nat Caro­li­na Man­gîr, pur­tă­tor de cuvânt CSM.

Amin­tim că, la mij­lo­cul lunii sep­tem­brie 2016, Dina Rotar­ciuc, jude­că­toa­rea Cur­ții de Apel Chi­și­nău, s-a ară­tat nemul­țu­mi­tă de pen­sia care i-a fost sta­bi­li­tă de Casa Națio­na­lă de Asi­gu­ră­ri Soci­a­le (CNAS). Magis­tra­ta a ata­cat în jude­ca­tă deci­zia prin care CNAS a hotă­rât să îi cal­cu­le­ze pen­sia din sala­ri­ul de jude­că­toa­re a Cur­ții de Apel, în valoa­re de 14.534 de lei, fără a ține cont de fap­tul că magis­tra­ta a deți­nut, în peri­oa­da 2009-2013, man­dat de mem­bru al Con­si­li­u­lui Supe­ri­or al Magis­tra­tu­rii.