Misiunea de observatori a Comunității Statelor Independente (CSI) a catalogat alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016 drept legale, corecte și libere. Cei 79 de obser­va­to­ri au ajuns la con­clu­zia că legi­sla­ția elec­to­ra­lă, inclu­siv Codul Elec­to­ral, cores­pun­de nor­me­lor inter­națio­na­le de des­fă­șu­ra­re a ale­ge­ri­lor demo­cra­ti­ce. Aceștia au apre­ciat acti­vi­ta­tea Comi­si­ei Elec­to­ra­le Cen­tra­le (CEC) și au decla­rat că inte­rac­țiu­nea cu mem­brii aces­te­ia a fost una pro­duc­ti­vă.

Observatorii au rămas multumiti de campania electorală, însă au depistat și unele nereguli. Potrivit misiunii de observatori, au fost înregistrate 72 de cazu­ri de insta­la­re publi­ci­tă­ții și afi­șa­ju­lui elec­to­ral în locu­ri nea­u­to­ri­za­te. De ase­me­nea, aceștia au men­țio­nat fap­tul că CEC-ul a recep­țio­nat 33 de con­tes­ta­ții, iar 22 de pân­ge­ri au fost exa­mi­na­te de Cur­tea Supre­mă de Jus­ti­ție.

În ziua alegerilor, secțiile de votare au fost dotate cu cele necesare, dar condițiile nu în toate erau după normă. Aceștia au depistat unele lacune cu tehnica – computerele se blocau, nu se conectau și au fost deco­nec­tă­ri repe­ta­te de la curen­tul elec­tric.

„În pofida la toate cele, noi am catalogat aceste alegeri legale, corecte și libere”, a spus Serghei Alexeev.